Lioka 11:9  (Dikan-teny Protestanta)
Ary hoy izaho aminareo: Mangataha, dia homena ianareo; mitadiava, dia hahita ianareo; dondony, dia hovohana ianareo.

Luc 11:9  (LSG)
Et moi, je vous dis: Demandez, et l`on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l`on vous ouvrira.        

Luke 11:9  (KJV)

And I say unto you, Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you.La promesse du jours est proposé par le Webmaster


 
SABATA 19 Avril  2014

Ny Sampana FANAHIN'NY FAMINANIANA sy FAMPIELEZAM-BOKY no nitarika ny fotoana rehetra nandritra ny herinandro nifarana ny Sabata 19 aprily 2014
Ny Anb Pauline Razafinotahianjanahary no nitondra fampianarana ho an'ny ankizy, ka nampahafantarana indray ny ankizy fa manana hery miasa mangina ary tena mahomby tokoa eo amin'ny olona ny Tenin'Andriamanitra
  
Ny Loh. Rakoto Harimbololona Germaain kosa no nilaza ny hafatra ho an'ny rehetra, ka namerenany indray ho an'ny rehetra fa tokony hiambina mandrakariva isika, hitoetra ao amin'i Kristy, hitomban-dahy ary hahery (1 Kor. 16:13) satria izao no ora farany (1 Jaona 2:18)

SABATA   26 Avril 2014


Ny ASAFI   kosa no hitondra ity herinandro ity ary mifarana ny Sabata 26 Avril 2014.
Mbola mitohy ihany kosa mandritra ity herinandro ity ny Conférence eto amin'ny Fiangonana Manjakaray. Ny Pas. Ratsimandresy André no mamelabelatra hevitra ara-tSoratra Masina ao anatin'izany hetsika ara-pivavahana izany.
Ny Sabata 26 Avril kosa dia eny Soamanandrariny Gradin I, ny Distrikan'i Manjakaray no hanome voninahitra an'Andriamanitra. Manasa antsika rehetra ho amin'izany

Miomana hihaona amin'Andriamanitrao,
Amosa 4:12b
 
 
 
 


 
©2006 Eglise Adentiste Manjakaray l Real. Macao Mada