2 Korintianina 4:6  (Dikan-teny Protestanta)
Fa Andriamanitra, Izay nandidy hoe: Aoka ny mazava hahazava ao amin'ny maizina, no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy.

2 Corinthiens 4:6  (LSG)
Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la lumière dans nos coeurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.      

2 Corinthians 4:6  (KJV)

For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.La promesse du jours est proposé par le Webmaster


 
SABATA 12 Avril  2014

Ny Sampana DIAKONA sy ny FIPIA no nitarika ny fotoana rehetra nandritra ny herinandro nifarana ny Sabata 12 aprily 2014
Ny Anb Nathalie Andriantsilaizina no nitondra fampianarana ho an'ny ankizy, ka nampahalalany fa mila manaraka tsara ireo fampianara omena azy ny ankizy. Tena lehibe tokoa ny famonjena nomen'i Jesôsy mba hahatonga antsika ho afaka amin'ny fahotana.
  
Ny vatsy ara-panahy ho an'ny lehibe koa dia nifanaraka tamin'izany. Tokony ho haintsika ny haka lesona amin'ireo manodidina antsika, ka ahahatonga antsika hiaiky ny lanja nomen'Andriamanitra antsika, satria Kristy mihitsy no nomena mba hahazahoantsika famonjena

SABATA  19 Avril 2014


Ny Fanahin'ny Faminaniana sy Fampielezam-boky sy ny Asa Fitoriana kosa no hitondra ity herinandro ity ary mifarana ny Sabata19 Avril 2014.
Nanomboka ny 12 Avril teo ny Conférence teto amin'ny Fiangonana Manjakaray. Io fotoana io dia ny Pas. Ratsimandresy André no manantanteraka azy 

.Miomana hihaona amin'Andriamanitrao,
Amosa 4:12b
 
 
 
 


 
©2006 Eglise Adentiste Manjakaray l Real. Macao Mada